Dr. Horváth Péter
művészetelmélet
Bemutatkozó

Kutatásaim elsősorban a művészetelmélet és az irodalomtudomány területeit érintik, ezen belül a modern irodalom és bölcseleti irányzatok problémái foglalkoztatnak. Doktori tanulmányaimat egy Kertész Imréről írt disszertációval zártam le, amelyben az író életművének egzisztencialista vonatkozásait vizsgáltam. A magyar irodalmi hagyomány képviselői  közül Németh László, József Attila, Ottlik Géza, Nádas Péter munkáit tanulmányoztam behatóbban. Filozófiai érdeklődésem homlokterében az életfilozófia, a fenomenológia, hermeneutika, egzisztencializmus, (poszt)strukturalizmus elméleti kérdései állnak, ezen belül mindenekelőtt Nietzsche és Heidegger életművének kutatása. Az MMA ösztöndíj keretében Kertész Imre írói munkái a receepció által mindeddig kevésbé vizsgált aspektusainak feltérképezésére vállalkozom. 

Iskolák
Phd / dla, 2009. Pécsi Tudományegyetem Irodalomtudományi Doktori Iskola
Jelenlegi munkahely
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Lakcím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Levelezési cím
Ez az adat nem- vagy csak regisztrált felhasználók számára nyilvános.
Portfóliók (1)
 • Kertész-portfolió

  2021.07.31 11:11:05

  A portfolió Kertész Imre életművéhez kapcsolódó tanulmányokat, illetve konferencia-anyagot, valamint az egzisztencializmus témájának feldolgozáshoz kapcsolódó,...
Hírek, események
 • A magyar irodalmi holokausztemlékezet születése (Kertész Imre és Keszi Imre)

  2022. 12. 11.
  irodalom
  A magyar irodalmi holokausztemlékezet Keszi Imre Elysium című regényét kanonizálta a holokauszt első szépirodalmi értékű prózai műveként, amely epikai alkotás sok szempontból összevethető Kertész Imre Sorstalanság című regényével.
 • Kudarca törekedni. Kertész Imre és Thomas Bernhard

  2022. 12. 11.
  irodalom
  Kertész prózai írásaira a kilencvenes évek elején az osztrák író, Thomas Bernhard gyakorolta a legnagyobb hatást, ami a Kaddis a meg nem született gyermekért és Az angol lobogó című regényeiben érhető tetten.
 • Ego és ipszeitás: Kertész Imre és Jean-Paul Sartre

  2022. 05. 19., 13:00:00 — 2022. 05. 25., 21:52:00
  művészetelmélet
  A filozófiatörténet az egzisztenciafilozófia egyik legfontosabb eredményeként tartja számon, hogy a világban szituált ember létmódjának a tárgyhoz kötött és a tárgyfüggetlen tudat közti megkülönböztetésen keresztül kölcsönzött ontológiai értelmet.
 • A planetáris élet biopolitikai és nekropolitikai kontextusai

  2022. 05. 03., 11:00:00 — 2022. 05. 05., 18:27:00
  művészetelmélet
  A Komplexitás, kultúra, individuum címen Hankiss Elemér tiszteletére rendezett konferencián tartott előadásomban a holokauszt és Kertész muzulmán-leírásának elemzésére Agamben biopolitikai elmélete felől tettem kísérletet.
 • Kertész kikezdhetetlen jelenléte

  2022. 04. 12.
  irodalom
  Az Identitás, nyelv, trauma kötet abba a recepciós tendenciába illeszkedik bele, s ez nem csupán Kertész esetében figyelhető meg, amelyben az irodalmi művek elsősorban nem formai megalkotottságukban, esztétikai önértéküknél fogva, hanem egyéb diskurzusok összefüggésében képezik vizsgálat tárgyát.
 • Kisepikai példa az ötvenes évek magyar holokausztprózájából - Bodó Béla: Káin visszatért

  2022. 04. 06.
  művészetelmélet
  Bodó látszólag reduktív ábrázolásmódjának meghatározó sajátossága, hogy az elbeszélői perspektíva a foglyok mindennapi életére fókuszál, sehol nem enged érvényesülni külső szempontokat. A megjelenített epikai világ ily módon belső viszonyai felől, közelről mutatja be a rabok mindennapjait.
 • Perbe fogott múlt, avagy miként szolgáltatott igazságot a jog a holokausztnak

  2021. 10. 15., 10:00:00 — 2021. 10. 15., 18:00:00
  irodalom
  Holokauszt és genocídium viszonya a jogtudományban