1944, kiugrási kísérlet – Wass Albert és Bánffy Miklós

2020. 12. 18.
művészetelmélet
Budapest–Kolozsvár
Két emlékirat az 1944 őszi diplomáciai kísérletezésről, mely szerint Magyarország ki akart lépni a német szövetségből. Wass Albert emlékiratában másképp fest a történet, ő katonaként vett részt az eseményekben dálnoki Veress megbízásából, Bánffy diplomácia úton próbálta meg a lehetetlent.

Wass Albert visszaemlékezése:

Egy elfelejtett föld alatti mozgalom története

Pár héttel ezelőtt az alábbi jelentést adta le a kommunista uralom alatt álló Románia rádiója: „A Vörös Hadsereg tisztogató csapatai a román titkosrendőrséggel karöltve felszámolták a demokráciánkat fenyegető utolsó reakciós erőket is a Keleti-Kárpátokban. A haramiabanda harminckét tagját megölték, és hatot elfogtak. A halottak között volt a banda két vezetője, Forgách G., a magyar hadsereg volt hadnagya, és I. Mureşanu, a román ortodox egyház papja. Mindketten régóta körözött háborús bűnösök voltak.” Ez a jelentés egy hosszú és szomorú történet végére tett pontot. A történet a küzdelemről és a hősiességről szól. Az erdélyi föld alatti ellenállási mozgalomról. Minthogy a történet itt véget is ér, és a titok leleplezése senkinek sem árthat a vasfüggönyön túl, én – az ellenállás öreg harcosa, aki jelenleg az Egyesült Államokban élek, azon kevesek egyikeként, akiknek sikerült az üldöztetéstől és haláltól megmenekülni – elérkezettnek látom az időt, hogy elmeséljem e maroknyi hazafi hősies történetét, akik országuk megmentéséért megpróbálták a történelem gigászi úthengerét visszafordítani, de mégis a kerekek alá kerültek.

Titkos összejövetel a hadsereg parancsnokának nappalijában

1943-ban egy forró júliusi napon Veress Lajos, a magyar hadsereg Erdélyben állomásozó IX. hadtestének főparancsnoka a lakására hívott huszonhét embert. A meghívott személyek között volt a régi erdélyi nemesség nyolc tagja, két protestáns lelkész és egy római katolikus pap, a romániai kisebbségi pártok hat képviselője, az erdélyi Gazdaszövetség két vezetője, két vezető szociáldemokrata, az Erdélyi Párt két vezetője és a hadsereg négy magas rangú katonatisztje. Miután Veress felvázolta a világpolitikai helyzetet, közös álláspontra jutottunk a következőket illetően:

1. Mivel a magyar kormány nincs abban a helyzetben, hogy megvédje az egész ország függetlenségét és semlegességét a német agresszióval szemben, Erdélynek külön utat kell választania, hogy a háborús pusztítástól megmeneküljön.

2. Mindaddig, míg a háború veszélye fennáll, az erdélyi politikai pártoknak fel kell függeszteniük különbségeiket és egységet kell alkotniuk, hogy Erdély népe megmeneküljön a katasztrófától.

3. Föld alatti mozgalmat kell kiépíteni, amely képes kapcsolatot teremteni az amerikai és angol hadsereggel, hogy felkérje őket arra: ejtőernyős csapatokkal foglalják el Erdélyt. Mihelyst az ejtőernyősök földet érnek, a magyar hadsereg IX. hadteste lezárja a határokat, és megvédi minden külső támadással szemben.

4. A háború befejezését követően szabad választások döntsenek Erdély jövőjéről.

Így született meg az „erdélyi föld alatti mozgalom”, három évvel azután, hogy Románia kérésére Ribbentrop és Ciano Bécsben megoldotta az úgynevezett „erdélyi kérdést”, úgy, hogy ezt az ezeréves földrajzi, mezőgazdasági-kereskedelmi egységet gyakorlatilag kétfelé vágta. Huszonkét évnyi román megszállás után az északi részt visszacsatolták Magyarországhoz kétmilliós magyar, nyolcszázezres román és százezres német lakosával együtt. Ez a döntés még mindig nem tette jóvá azt a hibát, amit Párizsben követtek el az első világháborút követően – sőt, a Magyarország és Románia közötti szakadás még inkább elmélyült. A magyar lakosság üldöztetése a nácibarát Románia által uralt Dél-Erdélyben – megtorlásokhoz vezetett a Magyarországhoz tartozó részeken. Ezzel Hitler ötlete valósult meg: úgy tarthatja markában a szövetségeseit mindkét oldalon, ha annak ígéri Erdély egész területét, aki a legjobban szolgálja őt a háború alatt.

Amikor az erdélyi ellenállási mozgalom az észak-erdélyi Kolozsváron megalakult, az ország román fennhatóság alatt álló déli része már német kézben volt. Románia teljes odaadással szolgálta Hitlert, teljes haderejével támogatta, és nyílt titok volt, hogy Hitler a szolgálatai fejében a román náci vezetőnek, Antonescunak ígérte Besszarábiát, a Krím-félsziget egy részét és Erdély egész területét.

A német megszállás

Hitler és Horthy között csaknem fél évig vita folyt a német hadsereg magyarországi átvonulása és az ország bizonyos területeinek a német hadsereg védelmét szolgáló elfoglalása kérdésében. A tárgyalások 1944 márciusában hirtelen befejeződtek. Amikor Hitler rájött, hiába fenyegetőzik azzal, hogy engedélyezi Romániának, hogy elfoglalja Magyarországot, más cselhez folyamodott. Újra meghívta Horthyt Berchtesgadenba, és amíg a kormányzó megpróbálta elmagyarázni Hitlernek, hogy Magyarország nem engedheti meg magának, hogy az amerikai légierő célpontjává váljon, amiért beengedte a német hadsereget, a német diktátor parancsot adott ki, hogy német tankok szállják meg Magyarországot. Háromnapos rideg hangulatban eltelt tárgyalás után Horthy vonattal utazott vissza Magyarországra, és itt szembesült a kész ténnyel, hogy a német harckocsihadosztály már elérte Budapestet. A Gestapo által vezetett SS-egységek letartóztatták és likvidálták Horthy leghűségesebb bizalmasait a haditanácsban. Jól megszervezett csapda volt, és Horthynak nem volt választása. Kénytelen volt elfogadni a helyzetet.  Ekkorra az erdélyi ellenállási mozgalom készen állt a harcra. A kolozsvári hadvezetés olyan volt, mint egy megbolydult méhkas. A Budapestről érkező hírek döntéskényszert eredményeztek. Veress tábornok parancsot adott a németek feltartóztatására a Tiszánál. Ugyanakkor megkísérelte felvenni a kapcsolatot a szövetséges hatalmakkal. Akkortájt az angol titkosszolgálat egy őrnagya, aki az ellenállás oldalán állt, Bánffy gróf Kolozsvárhoz közeli kastélyában bujkált. Rajta keresztül jutottunk el az angol vezérkarhoz. Veressnek a szövetségesekhez intézett kérdése ez volt: „Milyen segítségre számíthatunk a németekkel és románokkal szemben?” Az első válasz, amely az angol őrnagy rádióján érkezett, ez volt: „Vegyék fel az oroszokkal a kapcsolatot.” Mint Veress tábornok szárnysegédje, az én tisztem volt ezt az üzenetet Bánffy kastélyából elhozni. A tábornok elvörösödött, és ezt válaszolta: „Mondja meg a hadnagynak, hogy ez a legostobább ötlet, amit valaha is hallottam. Sztálin ígéretei annyit érnek, mint Hitleréi. Urakkal szeretnénk tárgyalni, nem bűnözőkkel!” A német harckocsihadosztály és az SS gépesített egységei a Tiszánál várakoztak, ahol a hidakat az erdélyi tüzérség már lezárta. A németek azonnali bebocsátásért folyamodtak, és nyílt harccal fenyegetőztek. Veress tábornok ezt azzal hárította el, hogy ehhez Horthy kormányzó személyes parancsa szükséges.  Visszatértem Bánffy kastélyába. A titkos rádióadó újra működésbe lépett. Nyolc órával később az angol őrnagy sápadt arccal tért vissza a pincéből a nappaliba. „Sajnálom, uraim – mondta –, de sem Amerika, sem Anglia nem garantálhat semmit az országukkal kapcsolatban. Egyedül Moszkva illetékes döntéseket hozni Európának ezen térségeit illetően.” Amikor ezeket a szavakat elismételtem Veress tábornoknak, sóhajtott egyet, és az íróasztalán fekvő papírlapra mutatott. Egy rádiótávirat volt. „Veress tábornoknak Kolozsvárott. Parancsom barátságos együttműködés a német hadsereggel. Aláírás: Horthy.” Hat órával korábban adták fel. „A németek és az oroszok között kell választanunk – mondta Veress. – És mi a németeket választjuk. Az egész csak idő kérdése. A németek most dúlnák fel Magyarországot, ha most ellenállunk. Az oroszok egy évvel később dúlnák fel. Nem tehetünk mást, mint a népünk életét védeni.” A Tisza menti csapatok öt percen belül parancsba kapták, hogy engedjék át a németeket.

Csendes háború a Gestapóval

Miután a németek elérték Kolozsvárt, az Astoria szállóban felállt a Gestapo parancsnoksága. A hadtestünktől kértek mesterembereket olyan munkákhoz, mint falak eltávolítása és új telefonvonalak kiépítése. Ez lehetőséget teremtett arra, hogy Veress tábornok szárnysegédjeként az ellenállás néhány emberét az épületbe csempésszem. Embereink nekiláttak az Astoria pincéjében lehallgatórendszert telepíteni, amely közvetlenül a német telefonközponttal volt összeköttetésben. A rendszer mindvégig jól működött, és nagy segítségünkre volt a titkosrendőrség terveinek keresztezésében. Több száz életet sikerült megmentenünk a máskülönben arrogáns Gestapók apró elővigyázatlanságának köszönhetően, hogy főhadiszállásuk felállítását népünk fiaira, „nem árjákra” bízták.

Bánffy Miklós visszemlékezése:

„Bukaresti utamat előkészítő tárgyalások során jutottam baráti viszonyba Szentmiklóssyval. Ekkor ismertem meg fölfogását, mely az enyémmel azonos volt. Elég sűrűn találkoztunk később is, tekintve, hogy más okból is jártam föl hozzá. Ugyanis külügyminiszterségem két évének az anyagát akartam átrágni. Az 1921 és 22-re vonatkozó anyagot. Jegyzeteket akartam csinálni ebből, mivel azt a két évet, a magyar külpolitika mondhatnám heroikus korszakát: a burgenlandi ügy, Sopron visszaszerzése, a királypuccs, a genuai konferencia és a népszövetségi fölvételünk idejét – ekkor egyezkedtünk a Szovjettel is a hadifoglyok hazaszállítása iránt –, ezt akartam megírni, a bizalmas anyag fölött pedig Szentmiklóssy rendelkezett; az ő fogadóterme szomszédságában dolgoztam, így hát gyakran láttam, és bizalmas viszonyba kerültünk. Gyalog mentem föl a Várba, zsebre vágva azt a diplomata passzust, amit előző évben kaptam, hogy igazolhassam magam, ha szükséges. A Lánchídnál német golyószórósok. Fönn, a Szent György téren, a miniszterelnökség kapujában is sisakos németek. Ott láttam először a sarkon az egyenrhás Gestapót, azzal a furcsak csákóforma sapkával, ami elöl magas és hátul alacsony. A külügynél azonban nem volt őrség; akadálytalanul mehettem föl. Odafönn hosszasan beszélgettünk, és Szentmiklóssy elmondta az utolsó napok történetét. Hitler meghívásának, amit igazából idézésnek lehetett mondani, Horthy nem akart megfelelni. Utolsó ottani látogatásakor már csupa szemrehányásban volt része. Az a hang is, amit vele szemben használtak, felbőszítette az öregurat; azok a követelések is, ami[ke]t a németek támasztottak. Ama vád is, amit Kállay ellen fölhoztak, hogy német szempontból megbízhatatlan, és suttyomban a szövetséges hatalmakkal keres kapcsolatot, ha burkoltan is, de Horthynak szólt. Állítólag már akkor erősen összerúgták a patkót Hitlerrel; törhetetlen barátságról, harmóniáról, hűségről stb. [szólt] a hivatalos kommüniké, [de] már akkor haraggal váltak el egymástól. Két erre következő meghívásra nem reagált Horthy, és nem akart többé odamenni. A minisztertanácson többen az utazást nem pártolták. Mégis úgy döntöttek, hogy éppen azért, mert már két ízben kifogással élt Horthy, és nem ment el a német főhadiszállásra, most szükséges, hogy megjelenjék. Bár Szentmiklóssy nem mondta, de tudom, hogy éppen a külügyminiszter álláspontja volt ez. Bizonyára értesülve volt, hogy az osztrák határon hatalmas német erők vannak összevonva. Úgy hitte, okosabb a meghívásnak eleget tenni, és személyes találkozás útján lehetséges valamennyire enyhíteni azon a feszültségen, ami napról napra mind fenyegetőbbé kezd válni. Horthy engedett, és elutazott a főhadiszállásra. Végzetes lépés volt.  A kormányzónak nemcsak hogy a szemébe mondták, hogy nem tűrik tovább a  Kállay-kormányt, és nekik »megbízható« kormányt követelnek: »Olaszország kiugrásán tanultunk – mondották. – Gondoskodunk tehát, hogy Magyarország ki ne ugorhasson«, de közölték, hogy már ki van adva a parancs az ország megszállására! Még azon az éjjelen ennyi meg ennyi motoros hadosztály rohan át a magyar határon, és néhány óra múlva már Budapesten lesz a náci haderő, és ha bármi ellenállással találkoznának, azt [Hitler] erőszakkal fogja letörni. Még soha nem bántak így szövetséges országgal. Horthy kijelentette, hogy lemond. Ám tegye – mondták gúnyosan a németek –, de akkor Magyarországgal mint ellenséges állammal fognak elbánni, a román, szerb [értsd: a horvát] és szlovák csapatokat is beküldik, és a két bécsi döntést semmisnek deklarálják, Bácskát pedig visszaadják a szerbeknek. Horthyra ez az érv lesújtólag hatott. Ő a két bécsi döntést és Bácska visszaszerzését tekintette kormányzása legnagyobb sikerének. Hogy ez a három »siker« milyen kétes értékű, sőt valójában vészhozó, azt ő annál kevésbé láthattam, hiszen négy éven át emiatt dicsőítették és magasztalták mindenfelé, ahol járt. Mégis maradását föltételekhez kötötte. A legfontosabb az volt, hogy mihely olyan kormányt nevez ki, amit a német magára nézve »megbízhatónak« tart, az ország megszállása véget ér, és a német hadsereg kivonul. Ezt Hitler elfogadta és megígérte. Veszélyes félmegoldás volt ez. Mégis az ott szereplő személyeket ismerve, érthető. Horthy a német főhadiszálláson úgyszólván fogoly volt. Ha ragaszkodik lemondásához, talán haza se jut többé, talá az történik vele, ami októberben. Valóban még így is visszatartották mindenféle ürüggyel késő éjszakáig, nehogy hamarább érjen Budára, mintsem a főváros megszállása befejeződik. Csak vasárnap reggel érkezett haza. Ezeket mondott el Szentmiklóssy. Nagyon levert volt és szomorú. Sokáig beszélgettünk még, vontatott szavakban. Szemeink előtt szörnyű vízióban jelent meg a jövő, úgy, ahogy sajnos bekövetkezett azóta. Nem tartottuk kétségesnek, hogy a német képtelen lesz határainkon megállni, és az egész ország hadszíntérré válok, és végigsöpör a háború egész Magyarországon. Az egész tragédia elénk lépett. Az a szörnyű nyomor és szenvedés, mezőgazdaságunk és iparunk megsemmisülése. Millió és millió kis egzisztencia pusztulása. Városaink, falvaink romokban. Iszonyú kép, amit borzadva láttunk mint immár el nem kerülhető sorsot. A német vasmarokból immár ki nem szabadulhatunk.  Hosszan váltottunk szót. Aztán kinéztünk az ablakon. Már szürkült az est. Német motor[bi]ciklik rohangásztak a Dísz téren, isten tudja, honnan, isten tudja, hova. Nagy páncélosok dörögtek át sisasok, géppuskás katonákkal. Luxusautók is suhantak a horogkeresztes zászlókkal. Itt már a német parancsol, és csakis ő. Megkezdődött Magyarország kálváriája.

 • Művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázat 2023–2026

  2026. 01. 01.
  művészetelmélet
  Idén már hatodik alkalommal hirdeti meg művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázatát a Magyar Művészeti Akadémia.
 • Piros Orr szakmai nap

  2023. 10. 14.
  zeneművészet
  A Piros Orr Bohócdoktorok első szakmai konferenciája
 • V. New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál és Akadémia

  2023. 08. 31., 00:00:00 — 2023. 09. 05., 23:59:00
  zeneművészet
  Ötödik alkalommal rendezik meg a New Millennium Nemzetközi Akadémiát Budapesten 2023. augusztus 31-e és szeptember 5-e között.
 • Fast Forward Program alkotótábor fiatal filmeseknek

  2023. 08. 07., 15:40:00 — 2023. 08. 16., 15:40:00
  film- és fotóművészet
  FFP alkotótábor fiatal filmeseknek - A Nemzeti Filmintézet idén nyáron Terényben szervezi meg Fast Forward Programjának alkotótáborát. A dokumentumfilmes csoport mentora Zurbó Dorottya filmrendező.
 • "Cantare, suonare" Régi Zene Akadémia

  2023. 07. 10., 17:00:00 — 2023. 07. 16., 22:00:00
  zeneművészet
  Barokk fuvola kurzus