Budapest Design Week

2020. 07. 24.
iparművészet és tervezőművészet
Budapest
FELHÍVÁS a Budapest Design Week 2020 fesztiválon való részvételre 2020. OKTÓBER 1−11.

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK


2020-ban 17. alkalommal, október 1-11. között kerül megrendezésre a Budapest Design Week fesztivál. A
rendezvénysorozat védnöke és finanszírozója a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, szervezője a
Magyar Formatervezési Tanács.
Tekintettel a koronavírus-járványhelyzetre, a fesztivál a korábbiaktól eltérően elsősorban nem offline,
hanem hibrid fesztiválként kerül megrendezésre, melynek keretében programjai jelentős része kizárólag
az online térben valósul meg, néhány kiemelt esemény kivételével.
Az elmúlt évek hagyományaihoz hasonlóan a Budapest Design Week szervezői idén is meghirdetik a
lehetőséget a programsorozatban való részvételre. A programok tekintetében a Szervező nem szab
tematikai feltételeket, a központi témához – Tartsd körforgásban! – való csatlakozás opcionális
lehetőség.
Figyelmeztetés
A rendezvénysorozat védnöke és szervezője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az adott
időben fennálló egészségügyi helyzet miatt akár az egész rendezvénysorozat, akár egyes
rendezvények központi döntés, jogszabályi előírás miatt nem tarthatók meg. Kérjük, a Budapest Design
Week rendezvénysorozathoz való csatlakozás tekintetében fentieket vegye figyelembe!
KÖZPONTI TÉMA: TARTSD KÖRFORGÁSBAN!
A program idei központi témája a körforgásos gazdaság (circular economy) fontosságára kívánja felhívni a
figyelmet.
A 21. század egyik legfontosabb problémája a fenntarthatóság kérdése, melynek kiemelt fontosságú
aspektusa, részleges megoldási lehetősége az ’egyszerű’ újrafelhasználáson túlmutató, annál komplexebb
megközelítést alkalmazó körforgásos gazdaság. A körforgásos gazdaság nem lineáris rendszerekben,
hanem folyamatos visszacsatolásban gondolkodik: a körforgásos modellek már a terméktervezés
folyamatának korai fázisában számolnak a termék leendő újrahasznosításával, mely által a ma
legyártott termékek automatikusan a jövő nélkülözhetetlen alapanyagaivá válnak. E folyamat egyaránt
magában foglalja az erőforrások minden eddiginél hatékonyabb felhasználását, a termékek életciklusának
meghosszabbítását, a hulladéktermelés minimalizálását, valamint a termék száz százalékos
újrafelhasználását.
Olyan összetett rendszer ez, melynek elengedhetetlen eleme a legkülönbözőbb érdekkörök – piaci és állami
szereplők, magánemberek és vállalkozások – tudatos felelősségvállalása: a legmodernebb technológiáknak
köszönhetően ugyanis ezekben az új értékláncokban a beszállítók, gyártók, kereskedők és fogyasztók
minden egyes lépésnél figyelembe vehetik tevékenységük hosszú távú következményeit, olyan
döntéseket hozva, amelyekkel pozitív és negatív értelemben is jelentősen befolyásolni tudják ökológiai
lábnyomukat.
A társadalmi, gazdasági és ökológiai értelemben is megkerülhetetlen kérdéskör tekintetében kiemelten
fontos szerepet játszanak a designerek, hiszen a design olyan multidiszciplináris megközelítés, mely
számos eszközzel hozzá tud járulni a fenntarthatóbb jövő kialakításához. A 21. századi design számos
ágazata – pl. slow design, open source design, inkluzív designtörekvések, közösségi tervezés, maker
movement – már napjainkban is folyamatosan új gazdasági és fogyasztási modelleket hoz létre, új
alapokra helyezve a termékek előállításának folyamatát, ezáltal közreműködve egy átfogó körforgásos
gazdasági modell létrejöttében.
Az idei Budapest Design Week fesztivál számos olyan jelenséget, inspiratív esettanulmányt és megoldási
lehetőséget fog bemutatni a körforgásos gazdaság területéről, amely működőképes és hathatós válaszokat
tud adni a fenntarthatóság aktuális kérdéseire, és melyek közvetve vagy közvetlenül a koronavírus-járvány
hosszú távú, a körforgásos gazdasággal szorosan összefüggő társadalmi, gazdasági és ökológiai hatásaira
is reflektálnak.
RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
A Budapest Design Week programsorozaton történő részvételhez az alábbi feltételek együttes teljesülése
szükséges:
– a program az alábbi szakterületek valamelyikével kapcsolatos: bútortervezés, formatervezés,
textiltervezés, divattervezés, grafikai tervezés, belsőépítészet, 3D nyomtatás, UI/UX tervezés,
ékszertervezés, gasztrodesign, tipográfiai tervezés, service design, design management.
– a program a Budapest Design Week időtartama alatt kerül megrendezésre (hosszabb rendezvény esetén
a kezdő időpontnak kell a megadott időszakra esnie).
– Partner (résztvevő) vállalja, hogy a rendezvény részleteit a Szervező által meghatározott határidőig, de
legkésőbb 2020. szeptember 10-ig a későbbiekben egyeztetett módon a Szervező rendelkezésére
bocsájtja.
– Partner vállalja, hogy a programhoz jogtiszta, megfelelő felbontású és formátumú képanyagot biztosít,
melyet a Budapest Design Week saját kommunikációs felületein (weboldal, social media, sajtóközlemények)
felhasználhat, és melyek közléséhez ezen felületeken a fotók szerzői jogának birtokosa hozzájárul.
– Partner vállalja, hogy amennyiben offline, tehát személyes jelenléttel járó rendezvényt szervez
(kiállítás, előadás, kézműves workshop, városi séta, stb.), azt a mindenkor hatályos közegészségügyi
rendelkezéseknek megfelelően teszi, tehát amennyiben a tervezett rendezvény napján például az 50
főnél nagyobb rendezvények megrendezése tiltás alá esik, akkor az ebbe a kategóriába eső
rendezvényét törli vagy elhalasztja. A rendezvénysorozat védnöke és szervezője semmilyen
felelősséget nem vállal a hatályos rendelkezések Partner részéről történő be nem tartásáért, vagy az
azok be nem tartásából adódó, Partner által szervezett rendezvények esetleges következményeiért
(hatósági intézkedés, pénzbírság, közegészségügyi veszélyhelyzet okozása miatti eljárás, pénzügyi
kár, stb.). Kérjük, csak abban az esetben rendezzen személyes jelenléttel járó eseményt, amennyiben
annak elmaradásának lehetőségével is számol!
Részvételi díj
A Budapest Design Week védnöke és finanszírozója, a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala, valamint
szervezője, a Magyar Formatervezési Tanács számára kiemelt fontossággal bír a hazai mikro-, kis- és
középvállalkozások támogatása. Tekintettel a koronavírus-járványra, a védnök és a szervező a 2020-as
évben a részvételhez kapcsolódó díj megfizetésétől eltekint, ezáltal is hozzájárulva a hazai
designvállalkozások bemutatkozásának elősegítéséhez, valamint a kreatívipar illetve gazdaság
élénkítéséhez.
Az elbírálás szempontjai
A Szervező a beérkezett jelentkezések közül az újszerűség, az exkluzivitás, az egyediség, a kreativitás,
relevancia és szakmai minőség szempontjait figyelembe véve választja ki azokat a Partnereket, akiknek
programja 2020-ban a Budapest Design Week hivatalos programjában szerepelhet. Szervező a zsűrizés
során kiemelten előnyben részesíti a kifejezetten online formátumokra (pl. élő bejelentkezés, webinar)
kifejlesztett programokat.
A jelentkezők közül a Magyar Formatervezési Tanács tagjaiból álló, szakmai grémium választja ki a
részvételre jogosultakat, az elbírálási eredményről a Szervező emailben értesíti a jelentkezőket.
Jelentkezés
A jelentkezéseket „Design Week Budapest jelentkezés” tárgyú emailben 2020. augusztus 17-ig várjuk a
designhet@designhet.hu címre, a tervezett program vázlatos leírásával.
Figyelmeztetés
A rendezvénysorozat védnöke és szervezője semmilyen felelősséget nem vállal azért, ha az adott
időben fennálló egészségügyi helyzet miatt akár az egész rendezvénysorozat, akár egyes
rendezvények központi döntés, jogszabályi előírás miatt nem tartható meg.
További információ:
Design Hét Budapest
e-mail: designhet@designhet.hu
www.designhet.hu
www.facebook.com/budapestdesignweek
A SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉRE VONATKOZÓ ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
A Budapest Design Week 2020 rendezvénysorozat kapcsán a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH)
nevében eljáró Magyar Formatervezési Tanács Irodája (MFTI) kezeli az önálló programmal jelentkezők
(továbbiakban: Partner) alábbi adatait:
– az adatlapot beküldő neve, telefonszáma és e-mail címe,
– a programhoz köthető közösségimédia-oldalak (Facebook, Instagram) elérhetősége,
– a programon való részvételhez szükséges regisztrációhoz megadott adatok (telefonszám, honlap vagy
e-mail cím),
– a résztvevő szervezet/személy szervezőjének/szervezőinek neve és egyéni vállalkozó/cég esetében a
megadott céges adatok,
– a kapcsolattartó személy neve és elérhetőségi adatai (e-mail cím, telefonszám),
– valamint mindazon személyes adatok, amelyeket az adatlapot beküldő jelentkező önként megad.
Az adatok forrása az önálló programmal jelentkező természetes vagy jogi személy, illetve egyéb szervezet.
Az adatkezelés célja a Budapest Design Week 2020 rendezvénysorozaton való részvétel lehetőségének
biztosítása a www.designhet.hu weboldalon megjelentetendő adatok és a kapcsolattartási adatok
megadásával.
Az adatkezelés jogalapja a Magyar Formatervezési Tanácsot (MFT) terhelő jogi kötelezettség teljesítése, az
önként megadott adatok esetében a hozzájárulás [GDPR 1 4. cikk 11. pontja, 6. cikk (1) bek. a) és c) pontjai,
(2)-(3) bek., 7. cikk]. A rendezvénysorozaton részt vevők adatait az SZTNH átadja az alábbi adatfeldolgozói
részére: Valor Hungariae Zrt. (1054 Budapest, Nagysándor József utca 4.) és a Budapest Design Week
projektstábja (szakmai vezető és projektmanagerek), akik/amelyek feladata a Budapest Design Week
rendezvénysorozat megszervezése és lebonyolítása, valamint a lebonyolításban részt vevő további
személyeknek (pl. fotós, grafikus, nyomda, fordító, korrrektor). A jelen bekezdésben meg nem nevezett
személyek kiválasztása jelen tájékoztató készítésének időpontjában még folyamatban van, személyükről a
www.designhet.hu weboldalon ad az MFTI tájékoztatást.
A rendezvénysorozaton részt vevők személyes adatai harmadik országba vagy nemzetközi szervezet
részére nem kerülnek átadásra, de nevüket és elérhetőségi adataikat az MFTI megjeleníti a kétnyelvű
www.designhet.hu, valamint www.mft.org.hu weboldalon, elektronikus formában.
A személyes adatok adatkezelője az SZTNH (elérhetőségei: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 7.,
levélcím: 1438 Budapest, Pf. 415, központi telefonszám: +36 1 312 4400, központi e-mail cím:
sztnh@hipo.gov.hu) nevében eljáró MFTI (elérhetőségei: 1054 Budapest, Akadémia u. 21., levélcím: 1438
Budapest, pf. 415, központi telefonszám: +36 1 312 4400, központi e-mail: mfti@hipo.gov.hu). Az SZTNH
adatvédelmi tisztviselője elérhető az SZTNH jelen bekezdésben írt elérhetőségein és az alábbi e-mail címen:
adatvedelem@hipo.gov.hu.
Bármely érintett kérelmezheti a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy
kezelésének korlátozását, a jogszabályi feltételek fennállása esetén élhet az adathordozhatóság jogával,
továbbá tiltakozhat a személyes adatai kezelése ellen. Aki úgy véli, hogy személyes adatai MFTI általi
kezelése miatt sérültek a jogai, az SZTNH-hoz fordulhat tájékoztatás kérése és panaszának kivizsgálása
érdekében az előző bekezdésben írt elérhetőségek egyikén. Az érintettnek joga van továbbá panaszával a
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulni az alábbi oldalon olvasható
elérhetőségek egyikén: http://www.naih.hu/uegyfelszolgalat,--kapcsolat.html. Az érintetti jogokra
vonatkozó részletes tájékoztatás elérhető az SZTNH honlapján, a
https://www.sztnh.gov.hu/hu/adatvedelem oldalon található adatkezelési tájékoztatóban.
Budapest, 2020. július 21.

 • Művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázat 2023–2026

  2026. 01. 01.
  művészetelmélet
  Idén már hatodik alkalommal hirdeti meg művészeti alkotómunkát támogató ösztöndíjpályázatát a Magyar Művészeti Akadémia.
 • Piros Orr szakmai nap

  2023. 10. 14.
  zeneművészet
  A Piros Orr Bohócdoktorok első szakmai konferenciája
 • V. New Millennium Nemzetközi Kamarazenei Fesztivál és Akadémia

  2023. 08. 31., 00:00:00 — 2023. 09. 05., 23:59:00
  zeneművészet
  Ötödik alkalommal rendezik meg a New Millennium Nemzetközi Akadémiát Budapesten 2023. augusztus 31-e és szeptember 5-e között.
 • Fast Forward Program alkotótábor fiatal filmeseknek

  2023. 08. 07., 15:40:00 — 2023. 08. 16., 15:40:00
  film- és fotóművészet
  FFP alkotótábor fiatal filmeseknek - A Nemzeti Filmintézet idén nyáron Terényben szervezi meg Fast Forward Programjának alkotótáborát. A dokumentumfilmes csoport mentora Zurbó Dorottya filmrendező.
 • "Cantare, suonare" Régi Zene Akadémia

  2023. 07. 10., 17:00:00 — 2023. 07. 16., 22:00:00
  zeneművészet
  Barokk fuvola kurzus