Kaffka Margit Képzelet-királyfiak című meséjéről

2023. 08. 01.
irodalom
Részlet egy megjelenés alatt álló tanulmányból

"Kaffka Margit Képzelet-királyfiak című, a recepció részéről mindeddig kevés figyelmet kapott meséjének megjelenése arra az időszakra esett, amikor az írók érdeklődése a mese felé fordult, mivel ez a műfaj is alkalmasnak mutatkozott például a „világ átláthatatlanságának megtapasztalása, az újonnan felfogott magányérzés, az egzisztenciális elvágyódás” formai és gondolati szinten való megragadására.[1] Az először 1907-ben, folytatásokban közölt mese Ambrus Zoltán Törpék és óriások című elbeszéléskötetének publikálásával, valamint Balázs Béla egyik meséjének (Muzsikus mese)[2] születésével egyidőben látott napvilágot, megelőzve például Szini Gyula, Lesznai Anna (aki később szintén publikálta saját meséit) vagy Lukács György mese műfajáról való értekezéseit.[3]

Mint arra az írónő egyik monográfusa, Bodnár György is rámutatott, a királyfik emberré változásának zárómozzanatában Kaffka Margit regényeinek, elbeszéléseinek és verseinek gondolati visszfénye fedezhető fel, „mely egyszerre világítja meg a kor társadalmi és pszichológiai emberét, s azt az utat, melyet az írónő végigjárt a napi gondoktól az emberi személyiség összetettségének és teljességének felismeréséig.”[4] Bodnár arra is reflektál, hogy a Képzelet-királyfiak „nem a mesék megszokott alakjait és fordulatait sorakoztatja fel, hanem az emberi világérzékelés alapformáit és alaptípusait”,[5] ám további részletekbe, illetve szövegelemzésbe nem bocsátkozik. Mindössze Merényi Hajnalka foglalkozott[6] részletesebben a Képzelet-királyfiakkal – valamint az írónő későbbi, Marie, a kis hajó című meséjével is –, s Vlagyimir Propp elméletére támaszkodva vizsgálta a mesében megtalálható varázsmesei szerepköröket. Elemzése során – némileg cáfolva Bodnár előbb időzett gondolatait – arra jut, hogy Kaffka-művében szinte valamennyi varázsmesei szerepkör megjelenik, ezért sok szállal kötődik a népmesékhez. A két eltérő értelmezői vélemény azt mutatja, hogy a Képzelet-királyfiak című mese olyan komplex alkotás, mely egyszerre épít a mesei hagyományra, illetve struktúrára, ugyanakkor bizonyos tekintetben újra is rendezi azokat. Ez az újra rendeződés véleményem szerint egyrészt Kaffka sajátos „spirituális-metafizikai világkép”-ét[7], felfogását közvetítését segíti elő. Másrészt pedig a mese egy olyan sajátosságát teremti meg, melyre már Bodnár György is felhívta a figyelmet (ám részletes elemzés tárgyává nem tette), s melyben a mesehagyomány felülírását látta: „a [Képzelet-királyfiak] voltaképpen az emberré válás történetének vagy más szóval: az emberiség művelődéstörténetének közvetítője”.[8] Meglátásom szerint Kaffka meséjét az előbb említett vonások miatt a befogadóra tett hatása felől érdemes vizsgálni, minthogy nemcsak a gyermek, hanem az előzetes tudással bíró felnőtt olvasó számára is jelentéssel bír, aki olyan rétegeket is meglát, melyeket egy gyerek még nem. A Képzelet-királyfiak ugyanis olyan kettős kódolással írt szöveg, mely a „hagyományos” mese és az emberiség kultúrájának egy sajátos „eredettörténeti” olvasatát egyaránt megengedi, s egyúttal egy írói világkép megfogalmazását is lehetővé teszi. A most következő írásomban arra keresem a választ, hogy ez a három jellemző aspektus milyen írói eszközök révén jut érvényre Kaffka meséjében."


[1] Szilágyi Judit, „Idődíszítés” – Lesznai Anna meséi = Lesznai Anna, Idődíszítés. Mesék és rajzok, szerk., szöveggond., bev. Szilágyi Judit, Budapest, Petőfi Irodalmi Múzeum–Hatvany Lajos Múzeum–Nemzeti Tankönyvkiadó, 2007. 149.

[2] Balázs Béla fentebb említett meséje később – hat másikkal egyetemben – a Hét mese című kötetében látott napvilágot: Balázs Béla, Hét mese, Gyoma, Kner Izidor kiadása, 1918. Ugyanebben az évben jelent meg egy másik kötete is: Balázs Béla, Testvérország – a jó gyerekeknek mesélte karácsonyra, ill. Kozma Lajos, Gyoma, Kner Izidor kiadása, 1918. Balázs emellett egy 1919-es cikkében a gyerekek meseolvasásának fontossága mellett érvelt: Balázs Béla, Ne vegyétek el a gyermekektől a mesét, Fáklya, 1919. május 11.

[3] Lásd: Szini Gyula, A mese alkonya, Nyugat, 1908/1, 24–28.; Lesznai Anna, Babonás észrevételek a mese és a tragédia lélektanához, Nyugat, 1918/13, 55–68. Lesznai Anna meséskönyve 1913-ban jelent meg először (Lesznai Anna, A kis pillangó utazása Lesznán és a szomszédos Tündérországban, Bécs–Lipcse, Rosenbaum Testvérek, 1913.), melyről például Ady Endre írt elismerő kritikát a Nyugatba (Ady Endre, Könyvek és jóslások, Nyugat, 1914/1, 70–72.). 2007-ben jelentek meg Lesznai Anna publikált és hagyatékban maradt meséi: Lesznai, Idődíszítés., I.m.; Lukács György, Hét mese = ., Balázs Béla és akinek nem kell. Válogatott tanulmányok. Gyoma, Kner Izidor kiadása, 1918. 103–121.

[4] Bodnár György, Kaffka Margit, Budapest, Balassi Kiadó, 2001. 236.

[5] Uo.

[6] Merényi Hajnalka, Csoda és valóság: Kaffka Margit meséiről. Kaffka Margit halálának 100. évfordulójára emlékezve = Disciplina in Fabula. Közelítések a meséhez, szerk. Lózsi Tamás–Pölcz Ádám, Budapest, ELTE Eötvös Kiadó, 2020. 70–80.

[7] Szilágyi, I. m., 149. Bár Szilágyi Judit ezt a megállapítását nem Kaffka meséjére vonatkoztatja, meglátásom szerint a Képzelet-királyfiakra is áll.

[8] Bodnár, I. m., 236.


A tanulmány teljes szövege a Kortárs folyóiratban fog megjelenni.

 • Színészmesterség - színész a színpadon - - - Beszédtechnika & Színpadi mozgás & Ének & Színészmesterség - - - Michael Chekhov Acting Technique®

  2024. 02. 17., 09:00:00 — 2024. 03. 03., 21:30:00
  színházművészet
  Az intenzív kurzus elvégzése során egy-egy monológon keresztül teremtheti meg mindenki karaktere egyedi atmoszféráját. A folyamat a képzelet és a mozgás tudatos alkalmazására épül, amely az élet bármely más területén is alkalmazható eszközzé válik (nem csak színpadi körülmények között).
 • ÚRISTEN, ZENE IS LESZ! - KOVÁCS MARCI ÉS A SZAKÉRTŐK KONCERTJE

  2024. 01. 13., 19:00:00 — 2024. 01. 13., 22:00:00
  színházművészet
  Megannyi Mohácsi-előadás + 13 muzsikus + 78 színész + 1000 néző = 1 Kovács Marci & a Szakértők - koncert a Vígszínházban.
 • Danubia 30

  2023. 12. 30., 19:30:00 — 2023. 12. 30., 22:30:00
  zeneművészet
  Harminc évnyi zenei utazás, ünnep, összefoglalás és egyben programismertetés a következő harminc évre - ez a Danubia Zenekar születésnapi koncertje.
 • Bágyi Balázs New Quartet koncert Balatonfüreden

  2023. 12. 21., 19:00:00 — 2023. 12. 21., 22:00:00
  zeneművészet
  A koncerten az együttes "Decade" című lemezanyaga hangzik el
 • Kripta - monológszínház műhelybemutató

  2023. 12. 19., 19:30:00 — 2023. 12. 19., 20:15:00
  színházművészet
  Mi lenne, ha csak 3 percre is, de visszatérhetnénk, hogy elmondjunk mindent, ami fontos volt - a halálunk előtt?! - Edgar Lee Masters: A Spoon River-i holtak c. műve alapján