Tájékoztatás személyes adatok kezeléséről, sütik használata

A Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (a továbbiakban: Kutatóintézet), mint az osztondij.mma-mmki.hu weboldal (a továbbiakban: Honlap) működtetője számára kiemelt fontosságú cél a Honlapját látogatók által rendelkezésre bocsátott személyes adatok védelme, a látogatók információs önrendelkezési jogának biztosítása. A Kutatóintézet elkötelezett abban, hogy a vonatkozó hatályos jogszabályoknak teljes körűen eleget téve járuljon hozzá a látogatók biztonságos internetezési lehetőségeinek megteremtéséhez, így a látogatók személyes adatait bizalmasan, a hatályos jogszabályi előírásokkal összhangban kezeli, gondoskodik azok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek a jogszabályi rendelkezések és adatvédelmi ajánlások érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatkezelést érintő kérés esetén a kérelemben foglaltaknak megfelelően minden esetben részletes tájékoztatást nyújtunk a kezelt személyes adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységről.

A jelen tájékoztatóban kerülnek összefoglalásra a Kutatóintézetre, mint adatkezelőre (a továbbiakban: adatkezelő), az adatfeldolgozó(k)ra vonatkozó információk, valamint tájékoztatást kap Ön mint a látogató arról, hogy milyen személyes adatai lehetnek adatkezelés tárgya.

1. Általános információk

Adatkezelő neve: Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet

Adatkezelő elérhetősége: osztondij@mma-mmki.hu

Adatkezelő képviselője: dr. habil. Kocsis Miklós, igazgató

2. Az Honlap megtekintése során adatait a következőképpen kezeljük

A Honlap felkeresése során annak működésével összefüggésben úgynevezett munkamenet süti (session cookie) létesül, mely a honlap elhagyásával (böngészőablak bezárásával) megsemmisül. A munkamenet sütik alapján tehát Önnek személyes adatai nem kerülnek tárolásra vagy felhasználásra.

Az Adatkezelő igénybe veszi a Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043), amely részese az EU-U.S. adatvédelmi pajzsnak Google Analytics webanalitikai szolgáltatását. A webanalitikai szolgáltatások is cookie-kat használnak, melyek célja, hogy segítse az online felületek használatának elemzését. A látogató az online felületen kifejezett hozzájárulással engedélyezi, hogy cookie-k által létrehozott, az online felület használatára vonatkozó információkat a Google Analytics a Google amerikai egyesült államokbeli szervereire továbbítsa. A Honlapon biztosított külön hozzájárulás megadásával a látogató hozzájárul – egyebekben anonimizált – adatainak gyűjtéséhez és elemzéséhez.

Az adatok gyűjtésének célja a látogatói szokások, a meglátogatott tartalmak, végrehajtott tevékenységek elemzése. Az adatkezelésre ez esetben is anonimizált módon kerül sor, azaz a látogató személye az adatkezelő előtt nem válik ismertté.

A látogatónak a Honlapon lehetősége van on-line módon regisztrálni a meghirdetett ösztöndíjpályázatokra, amelynek keretében meg kell adnia nevét, e-mail címét, illetve az adott űrlapon megjelölt további személyes adatait. A személyes adatok a pályázat lebonyolításával, a látogató értesítésével összefüggésben kerülnek felhasználásra. Az adatkezelés jogalapja a látogató tevőleges regisztrációjával megadott hozzájárulása. Az adatokat az adatkezelő az adott pályázati szakaszt követő kettő évig tárolja. A látogató kérheti, hogy személyes adatait az adatkezelő törölje, mely kérésnek az adatkezelő a technikailag elérhető legrövidebb időn belül eleget tesz.

3. Az adatkezelésben közreműködő személyek (adatfeldolgozók)

Az ösztödíjpályázatok kapcsán megadott személyes adatokat az adatkezelő erre kijelölt munkatársa(i) kezelik.

Az adatkezelő adatfeldolgozót vesz igénybe a Honlap üzemeltetéséhez. Az adatfeldolgozó neve: Somogy Design Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság, székhelye: 7400 Kaposvár, Hunyadi utca 72., elérhetősége: www.somogydesign.hu / info@somogydesign.hu

Az erre illetékes hatóság megkeresése és kötelezése alapján az adatkezelő személyes adatokat továbbíthat ezen illetékes hatóságok részére.

4. Adatbiztonság

Az adatkezelő megtesz minden ésszerűen elvárható intézkedést annak biztosítása érdekében, hogy a látogatók személyes adatait védje. E körben megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, valamint kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek céljuknál fogva biztosítják az adatok védelmét, megakadályozzák azok megsemmisülését, megváltoztatását, valamint jogosulatlan felhasználását vagy más jogosulatlan művelet végzését az adattal. Ennek keretében a személyes adatokat tároló számítógépekhez való hozzáférés jelszóval védett és azokon megfelelő vírusirtót alkalmaz.

5. Az Ön jogai az adatkezelés kapcsán

Önt megilleti a jog, hogy az adatkezelésről visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelését végezzük-e, és ha ilyen folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz, az adatkezelés céljához, idejéhez, továbbításával kapcsolatos információkhoz hozzájusson. Ezeket az információkat kérésére rendelkezésére bocsátjuk.

Ön kérheti személyes adatainak helyesbítését, módosítását, az adatkezelés korlátozását vagy törlését is. Az előbbieken túl Ön jogosult adatainak kezelése ellen tiltakozni, kivéve olyan esetben, amikor személyes adatainak kezelése valamely jogszabály alapján történik. Az adatkezelő biztosítja személyes adatainak hordozhatóságát is.

Kérjük, hogy a fentiekkel kapcsolatos igényét az osztondij@mma-mmki.hu e-mail címre küldje el.

Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt nyújthat be az illetékes hatósághoz. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei: www.naih.hu, illetve 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.