Adatkezelési tájékoztató a Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjprogramja vonatkozásában megvalósuló adatkezelések tárgyában

A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) (a továbbiakban: GDPR), továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseire tekintettel, a Magyar Művészeti Akadémiáról szóló 2011. évi CIX. törvény (a továbbiakban: MMA törvény) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága, valamint – többek között a Magyar Művészeti Akadémia Elnöksége 16/2018. (03.19.) sz. határozatában foglaltakra tekintettel – a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete, mint közös adatkezelők, az általuk kezelt személyes adatok védelme érdekében az alábbi tájékoztatót teszik közzé.

 1. 1. Az adatkezelők (mint közös adatkezelők)

  Megnevezésük:Magyar Művészeti Akadémia Titkársága (a továbbiakban: MMAT vagy adatkezelő)Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézete (a továbbiakban: MMKI vagy adatkezelő)
  (MMAT és MMKI a továbbiakban együttesen: közös adatkezelők)
  Címük:1062 Budapest, Andrássy út 101.1121 Budapest, Budakeszi út 38.
  Adószámuk:15795506-2-4215825476-2-43
  Elérhetőségük:adatvedelem@mma.hutitkarsag@mma-mmki.hu
  Képviselőik:dr. Richly Gábor főtitkárCsáji László Koppány igazgató

  A közös adatkezelők adatvédelmi tisztviselőjének elérhetősége:dpo@jaczkovics.hu
  Az adatvédelmi tisztviselő bármely adatkezeléssel összefüggő kérdés, észrevétel kapcsán segítséget nyújt.

 2. 2. A megvalósuló adatkezelések során igénybe vett adatfeldolgozók

  A Magyar Művészeti Akadémia Művészeti Ösztöndíjprogramja, mint művészeti ösztöndíjpályázat pályázatkezelő felületének karbantartása, hibaelhárítási feladatok ellátása érdekében:INFINIT MÉDIA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1182 Budapest, Királyhágó utca 30.; cégjegyzékszám: 01-09-934338; képviseli: Kelemen Zsolt ügyvezető; e-mail: szimulthb@citromail.hu)
  IT szolgáltatások nyújtása érdekében:Master ITC Információ Technológia és Consulting Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 1145 Budapest, Mexikói út 42/B; cégjegyzékszám: 01-09-467131; képviseli: Ujvári Gábor ügyvezető; e-mail: info@mitc.hu)
  Weboldal üzemeltetési feladatok ellátása érdekében:INFINIT MÉDIA Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság(székhely: 1182 Budapest, Királyhágó utca 30.; cégjegyzékszám: 01-09-934338; képviseli: Kelemen Zsolt ügyvezető; e-mail szimulthb@citromail.hu)
 3. 3. A megvalósuló adatkezelésekről

  1. 3.1. A Magyar Művészeti Akadémia (a továbbiakban: MMA) Művészeti Ösztöndíjprogramja, mint művészeti ösztöndíjpályázat (a továbbiakban: pályázat) pályázatkezelő felületére történő regisztráció nyomán megvalósuló személyes adatkezelésről

   Az adott pályázati felhívás megjelenését követően a pályázók, mint érintettek a https://osztondij.mma-mmki.hupályázatkezelő felületről elérhető regisztrációt követően nyújthatják be pályázataikat.

   Adatkezelés céljaA pályázat benyújtásának előfeltételét jelentő regisztráció végrehajtása a pályázatkezelő felületen, a pályázatkezelő felület elérhetővé tétele, továbbá kapcsolattartás az érintettel.
   Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a közös adatkezelők közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel az MMA törvény 4. § (2) bekezdés f) és p) pontjaiban rögzítettekre, továbbá az MMA Elnöksége 16/2018. (03.19.) sz. határozatában, valamint az MMKI alapító okiratában meghatározott, illetve az MMA Elnöksége által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatában részletezett közérdekű feladataira.

   Az MMA törvény 4. § (2) bekezdés f) pontja alapján az MMA többek között ösztöndíjak adományozásával ösztönzi a hazai művészeti életet, a 4. § (2) bekezdés p) pontja értelmében pedig gondoskodik a magyar művészeti élet alkotóinak, előadóinak személyes megbecsüléséről. Az MMKI az MMA törvény 4. § (2) bekezdésében megjelölt közfeladatokat látja el az alapító okiratában meghatározott és részletezett körben. Ezzel összhangban az MMKI feladatkörébe tartozik többek között az MMA művészeti ösztöndíjprogramjának lebonyolításában, az ehhez szükséges döntések előkészítésében és az MMA ezirányú döntése esetén a programhoz kapcsolódó egyes támogatások odaítélésében és felhasználásuk ellenőrzésében való közreműködés.
   Kezelt adatok köreA regisztrációt végrehajtó, mint érintett neve és e-mail címe.
   Adatok forrásaAz érintett.
   Adatkezelés időtartamaSzemélyes adatok kezelésére a benyújtott pályázatok elbírálásának lezárásáig kerül sor. A pályázatok elbírálása akkor tekinthető lezártnak, amikor a pályázat eredményéről – ideértve az esetleges érvénytelenség tényéről való tájékoztatást is – az MMKI kiértesített valamennyi pályázót, továbbá az ösztöndíjban nem részesített pályázó által esetlegesen benyújtott kifogás elbírálásra kerül. Minderre az adott év pályázati eljárásának előre meghatározott ütemezése szerint kerül sor, legkésőbb azonban a pályázati felhívás közzétételétől számított 4 hónapon belül.

   Fentiektől eltérően, nyertes pályázat esetén személyes adatkezelésre az adott pályázati támogatási időszak végéig kerül sor. A pályázati támogatási időszak kezdetét és a támogatási időszak végét a közös adatkezelők minden esetben a pályázati felhívásban teszik közzé.

   Amennyiben a pályázó tartaléklistára kerül, személyes adatainak kezelésére főszabály szerint a támogatási időszak végéig kerül sor.

   Ezt meghaladóan, az érintettnek is lehetősége van a felhasználói fiókja törlésére. A közös adatkezelők felhívják azonban a figyelmet, hogy amennyiben az érintett által a felhasználói fiókja törlésére az adott pályázat elbírálásának lezártát megelőzően kerül sor, az az adott pályázat elbírálásának az akadályát képezi.
  2. 3.2. A pályázatkezelő felületen végrehajtott regisztráció fenntartásával összefüggésben megvalósuló személyes adatkezelésről

   A pályázók, mint érintettek a https://osztondij.mma-mmki.hupályázatkezelő felületen végrehajtott regisztrációjukat az adott pályázati eljárás lezárását követően is fenntarthatják kizárólag kényelmi szempontból (praktikusan annak érdekében, hogy a következő évi pályázati jelentkezésnél csak a pályázati adatok, dokumentumok frissítését kelljen végrehajtaniuk).

   Adatkezelés céljaAz érintettnek a https://osztondij.mma-mmki.hupályázatkezelő felületen végrehajtott regisztrációja fenntartása az adott pályázati eljárás lezárását követően, kizárólag kényelmi szempontból (praktikusan annak érdekében, hogy a következő évi pályázati jelentkezésnél csak a pályázati adatok, dokumentumok frissítését kelljen végrehajtaniuk).
   Adatkezelés jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulást az érintett önkéntesen, kifejezett formában adja meg, az erre szolgáló jelölőnégyzet bepipálásával.
   Kezelt adatok köreA pályázó, mint érintett neve és e-mail címe.
   Adatok forrásaAz érintett.
   Adatkezelés időtartamaAdatkezelésre az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor.

   Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, e kérelmét a közös adatkezelők akármelyike felé intézheti akár szóban, akár írásban, a jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségek bármelyikén, illetve akként is, hogy felhasználói fiókját törli.

   A közös adatkezelők felhívják a figyelmet, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  3. 3.3. A meghirdetett pályázatra történő jelentkezéssel összefüggő adatkezelés

   Adatkezelés céljaA pályázati jelentkezési kérelem elbírálása.
   Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a közös adatkezelők közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel az MMA törvény 4. § (2) bekezdés f) és p) pontjaiban rögzítettekre, továbbá az MMA Elnöksége 16/2018. (03.19.) sz. határozatában, valamint az MMKI feladatkörébe tartozó, illetve az MMA Elnöksége által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatában részletezett közérdekű feladataira.

   Az MMA törvény 4. § (2) bekezdés f) pontja alapján az MMA többek között ösztöndíjak adományozásával ösztönzi a hazai művészeti életet, a 4. § (2) bekezdés p) pontja értelmében pedig gondoskodik a magyar művészeti élet alkotóinak, előadóinak személyes megbecsüléséről. Az MMKI az MMA törvény 4. § (2) bekezdésében megjelölt közfeladatokat látja el az alapító okiratában meghatározott és részletezett körben. Ezzel összhangban az MMKI feladatkörébe tartozik többek között az MMA művészeti ösztöndíjprogramjának lebonyolításában, az ehhez szükséges döntések előkészítésében és az MMA ezirányú döntése esetén a programhoz kapcsolódó egyes támogatások odaítélésében és felhasználásuk ellenőrzésében való közreműködés.
   Kezelt adatok köreA pályázatkezelő felületen megjelenített, pályázati adatlapon rögzített, illetve a pályázat felhívásban előzetesen meghatározott személyes adatok, így különösen a pályázó neve, anyja neve, születési helye és ideje, legmagasabb iskolai végzettsége, munkahelyének vagy a pályázó által látogatott oktatási intézménynek a megnevezése, kapcsolattartási adatok (így e-mail címe, telefonszáma, állandó lakóhelye, levelezési címe), továbbá a pályázati anyagára vonatkozó adatok.

   Csoportos pályázat esetén fentieken túl a csoportos nyilatkozatban foglalt személyes adatok, így a csoport vezetőjének a neve, lakóhelye, telefonszáma, e-mail címe, aláírása, a pályázat címe, a művészeti formáció (mint csoport) megnevezése, a művészeti formáció teljes jogú tagjainak neve és aláírásuk.
   Adatok forrásaA pályázatot benyújtó, mint érintett.

   Csoportos pályázat esetén a csoportos nyilatkozat vonatkozásában az adott művészeti formáció (mint csoport) vezetője.
   Adatkezelés időtartamaSzemélyes adatok kezelésére a benyújtott pályázatok elbírálásának lezárásáig kerül sor. A pályázatok elbírálása akkor tekinthető lezártnak, amikor a pályázat eredményéről – ideértve az esetleges érvénytelenség tényéről való tájékoztatást is – az MMKI kiértesített valamennyi pályázót, továbbá az ösztöndíjban nem részesített pályázó által esetlegesen benyújtott kifogás elbírálásra kerül. Minderre az adott év pályázati eljárásának előre meghatározott ütemezése szerint kerül sor, legkésőbb azonban a pályázati felhívás közzétételétől számított 4 hónapon belül.

   Nyertes pályázó esetében a művészeti ösztöndíjszerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelésére a szerződés hatályának lejártától számított 5 évig kerül sor (általános jogérvényesítési elévülési határidő), ide nem értve azon személyes adatokat, melyek a közös adatkezelők számviteli kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatokat a közös adatkezelők ugyanis a tárgyévet követően számított 8 évig őrzik meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdésének előírásai szerint. Az egyéb személyes adatokat, így különösen a kapcsolattartási adatokat a közös adatkezelők a művészeti ösztöndíjszerződéses jogviszony fennállásáig – azaz az adott pályázati támogatási időszak kezdetétől a támogatási időszak végéig, tehát 3 évig – kezelik. A pályázati támogatási időszak kezdetét és a támogatási időszak végét a közös adatkezelők minden esetben a pályázati felhívásban teszik közzé.

   Amennyiben a pályázó tartaléklistára kerül, személyes adatainak kezelésére főszabály szerint az adott pályázati támogatási időszak kezdetétől a támogatási időszak végéig, tehát 3 évig kerül sor. A pályázati támogatási időszak kezdetét és a támogatási időszak végét a közös adatkezelők minden esetben a pályázati felhívásban teszik közzé.

   Amennyiben az érintett a tartaléklistáról egy adott ösztöndíjas helyére bekerül, személyes adatai kezelésének ideje vonatkozásában a nyertes pályázó esetében írtak az irányadók.
   CímzettekAz MMA elnöke által – az MMKI igazgatójával történt konzultáció alapján – felkért szakértő előzetes bírólóbizottságok, akik az érvényes pályázatokat értékelik. (Bíráló lehet: MMA akadémikusai; nem akadémikusköztestületi tagok; művészeti ösztöndíjukat sikeresen lezárt művészeti ösztöndíjasok; az MMA elnöke által felkért más szakértők).

   Az MMA elnöke által felkért döntőbizottság, aki a bírálóbizottságok javaslatai alapján dönt az ösztöndíj odaítéléséről. (A döntőbizottság az egyes bírálóbizottságok elnökéből és az MMA elnökéből áll, névsoruk az adott pályázat lezártát követően az www.mma.huhonlapon kerül nyilvános közzétételre.)
  4. 3.4. A pályázati jelentkezési kérelem keretében megadott személyes adatok elérhetőségének biztosításával, fenntartásával összefüggésben megvalósuló személyes adatkezelésről

   A pályázók, mint érintettek a https://osztondij.mma-mmki.hupályázatkezelő felületen benyújtott pályázati jelentkezési kérelmük keretében megadott személyes adataik vonatkozásában dönthetnek úgy, hogy azok elérhetőségét az adott pályázati eljárás lezárását követően is fenntartják, kizárólag kényelmi szempontból (praktikusan annak érdekében, hogy a következő évi pályázati jelentkezésnél csak meghatározott frissítéseket kelljen végrehajtaniuk).

   Adatkezelés céljaAz érintettnek a https://osztondij.mma-mmki.hupályázatkezelő felületen benyújtott pályázati jelentkezési kérelme keretében megadott személyes adatai elérhetőségének biztosítása, fenntartása az adott pályázati eljárás lezárását követően, kizárólag kényelmi szempontból (praktikusan annak érdekében, hogy a következő évi pályázati jelentkezésnél csak frissítéseket kelljen végrehajtania).
   Adatkezelés jogalapjaA GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érintett hozzájárulása, mely hozzájárulást az érintett önkéntesen, kifejezett formában adja meg, az erre szolgáló jelölőnégyzet bepipálásával.
   Kezelt adatok köreJelen adatkezelési tájékoztató 3.3 pontjában rögzített személyes adatok.
   Adatok forrásaAz érintett.
   Adatkezelés időtartamaAdatkezelésre az érintett hozzájárulásának visszavonásáig kerül sor.

   Az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor visszavonhatja, e kérelmét a közös adatkezelők akármelyike felé intézheti akár szóban, akár írásban, a jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségek bármelyikén, illetve akként is, hogy felhasználói fiókját törli.

   A közös adatkezelők felhívják a figyelmet, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
  5. 3.5. A nyertes pályázóval a szerződéses jogviszony (művészeti ösztöndíjszerződés) keretében megvalósuló adatkezelésről

   Adatkezelés céljaA nyertes pályázóval művészeti ösztöndíjszerződés előkészítése és megkötése, a művészeti ösztöndíjszerződéssel összefüggő jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése, ennek keretében az ösztöndíj kifizetésének teljesítése, nyilvántartása.
   Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a közös adatkezelők közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel az MMA törvény 4. § (2) bekezdés f) és p) pontjaiban és a 28. §-ában rögzítettekre, továbbá az MMA Elnöksége 16/2018. (03.19.) sz. határozatában, valamint az MMKI feladatkörébe tartozó, illetve az MMA Elnöksége által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatában részletezett közérdekű feladataira.

   Az MMA törvény 4. § (2) bekezdés f) pontja alapján az MMA többek között ösztöndíjak adományozásával ösztönzi a hazai művészeti életet, a 4. § (2) bekezdés p) pontja értelmében pedig gondoskodik a magyar művészeti élet alkotóinak, előadóinak személyes megbecsüléséről. Az MMA törvény 28. §-a értelmében az MMA költségvetési fejezetével kapcsolatos, a köztestület közfeladatai ellátásával összefüggő igazgatási és gazdálkodási feladatokat az MMAT látja el.

   Az MMKI az MMA törvény 4. § (2) bekezdésében megjelölt közfeladatokat látja el az alapító okiratában meghatározott és részletezett körben. Ezzel összhangban az MMKI feladatkörébe tartozik többek között az MMA művészeti ösztöndíjprogramjához szükséges döntések előkészítésében és az MMA ezirányú döntése esetén a programhoz kapcsolódó egyes támogatások odaítélésében és felhasználásuk ellenőrzésében való közreműködés.
   Kezelt adatok köreA művészeti ösztöndíjszerződésben rögzített adatok, így különösen a nyertes pályázó személyazonosító adatai, az ösztöndíj kifizetéséhez kapcsolódó pénzügyi adatok (bankszámlaszám, számlavezető pénzintézet megnevezése), kapcsolattartási adatok.
   Adatok forrásaAz érintett.
   Adatkezelés időtartamaA művészeti ösztöndíjszerződés megkötéséhez, illetve teljesítéséhez szükséges személyes adatok kezelésére a szerződés hatályának lejártától számított 5 évig kerül sor (általános jogérvényesítési elévülési határidő), ide nem értve azon személyes adatokat, melyek a közös adatkezelők számviteli kötelezettségeik teljesítéséhez szükségesek. Ezen adatokat a közös adatkezelők ugyanis a tárgyévet követően számított 8 évig őrzik meg a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. § (1) bekezdésének előírásai szerint. Az egyéb személyes adatokat, így különösen a kapcsolattartási adatokat a közös adatkezelők a művészeti ösztöndíjszerződéses jogviszony fennállásáig – azaz az adott pályázati támogatási időszak kezdetétől a támogatási időszak végéig, tehát 3 évig – kezelik. A pályázati támogatási időszak kezdetét és a támogatási időszak végét a közös adatkezelők minden esetben a pályázati felhívásban teszik közzé.
   CímzettAz MMAT pénzkifizetéshez kapcsolódó, a KIRA rendszerébe történő adattovábbítási kötelezettségének teljesítése, a Magyar Államkincstár számfejtési, kifizetési és ellenőrzési feladatainak elláthatósága érdekében adatokat ad át a Magyar Államkincstár (1054 Budapest, Hold u. 4.) részére. A Magyar Államkincstár számfejtési, kifizetési és ellenőrzési feladatai az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 106/A. § (1) bekezdésén alapulnak.

   Az MMAT IT szolgáltatások nyújtása érdekében a Master ITC Kft-t (székhelye: 1145 Budapest, Mexikói út 42/B. adószáma: 12127786-2-42; képviseli: Ujvári Gábor ügyvezető) adatfeldolgozóként veszi igénybe.
  6. 3.6. A nyertes pályázókról szóló tájékoztatás közzététele vonatkozásában megvalósuló személyes adatkezelésről

   A nyertes pályázók névsora a www.mma.hua www.mma-mmki.hués a https://osztondij.mma-mmki.hupályázatkezelő felületen közzétételre kerül

   Adatkezelés céljaA művészeti ösztöndíjpályázat rendje átláthatóságának biztosítása, a nyertes pályázók nyilvános elismerése.
   Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján a közös adatkezelők közérdekű feladatainak végrehajtásához szükséges, tekintettel

   ─ a Magyar Művészeti Akadémia és a MANK Magyar Alkotóművészeti Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság művészeti ösztöndíj rendszerének támogatásáról szóló 1696/2017. (IX. 22.) Korm. határozatban foglaltakra, melynek értelmében a Kormány az MMA művészeti ösztöndíj rendszerének megújítására többletforrást biztosít, ennek keretében az MMA a Kormány együttműködésével új alapokra helyezte ösztöndíjprogramját és létrehozta az MMA három évre szóló Művészeti Ösztöndíjprogramot;

   ─ az MMA törvény 4. § (2) bekezdés f) és p) pontjaiban rögzítettekre, továbbá az MMA Elnöksége 16/2018. (03.19.) sz. határozatában, valamint az MMKI feladatkörébe tartozó, illetve az MMA Elnöksége által jóváhagyott szervezeti és működési szabályzatában részletezett közérdekű feladataira.

   Az MMA törvény 4. § (2) bekezdés f) pontja alapján az MMA többek között ösztöndíjak adományozásával ösztönzi a hazai művészeti életet, a 4. § (2) bekezdés p) pontja értelmében pedig gondoskodik a magyar művészeti élet alkotóinak, előadóinak személyes megbecsüléséről. Az MMKI az MMA törvény 4. § (2) bekezdésében megjelölt közfeladatokat látja el az alapító okiratában meghatározott és részletezett körben. Ezzel összhangban az MMKI feladatkörébe tartozik többek között az MMA művészeti ösztöndíjprogramjának lebonyolításában, az ehhez szükséges döntések előkészítésében és az MMA ezirányú döntése esetén a programhoz kapcsolódó egyes támogatások odaítélésében és felhasználásuk ellenőrzésében való közreműködés.
   Kezelt adatok köreA nyertes pályázó, mint érintett neve és nyertes pályázati kategóriájának megnevezése.
   Adatok forrásaAz MMA elnöke által felkért döntőbizottság (a döntőbizottság személyi összetétele vonatkozásában ld. jelen adatkezelési tájékoztató 3.3 pontjában írtakat).
   Adatkezelés időtartamaA kezelt személyes adatok a közérdekű archiválásra vonatkozó jogszabályi előírásokra tekintettel levéltári értékként kerülnek megőrzésre.
  7. 3.7. A nyertes pályázók honlapon megjelenített bemutatásával összefüggésben megvalósuló adatkezelés

   A nyertes pályázó bemutatása érdekében az érintett által jóváhagyott fénykép, illetve az általa jóváhagyott szakmai életrajza, a munkásságáról szóló összefoglaló az osztondij.mma-mmki.huweboldalon közzétételre kerül.

   Adatkezelés céljaA művészeti ösztöndíjpályázat nyertes pályázóinak bemutatása (ideértve szakmai életútjukat, munkásságukat), ezáltal is hozzájárulva a nyilvános elismerésükhöz.
   Adatkezelés jogalapjaAz adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján, az adatkezelés érintettjének hozzájárulásán alapul.
   Kezelt adatok köreA nyertes pályázó, mint érintett képmása, továbbá szakmai életrajzában, illetve a munkásságáról szóló összefoglalóban rögzített egyéb személyes adata.
   Adatok forrásaA nyertes pályázó, mint érintett.
   Adatkezelés időtartamaSzemélyes adatkezelésre a közös adatkezelőknek a nyertes pályázók honlapon megjelenített bemutatásával összefüggő tevékenységének fennálltáig kerül sor azzal, hogy amennyiben ezt megelőzően az érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja, kezelt személyes adatai törlése végett a közös adatkezelők haladéktalanul intézkednek.
 4. 4. Az érintett adatkezeléssel kapcsolatos legfontosabb jogai

  Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos jogait a közös adatkezelők bármelyikéhez fordulva gyakorolhatja. Ennek keretében az érintett a közös adatkezelők jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségek bármelyikén keresztül gyakorolhatja az őt megillető jogokat.

  1. 4.1. Hozzáféréshez való jog

   Az érintett jogosult arra, hogy jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül a közös adatkezelők bármelyikétől tájékoztatást kérjen arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy megismerje azt, hogy

   • a közös adatkezelők milyen személyes adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, mennyi ideig kezelik;

   • a közös adatkezelők kinek, mikor, milyen jogszabály alapján, mely személyes adataihoz biztosítottak hozzáférést vagy kinek továbbították a személyes adatait;

   • milyen forrásból származnak a személyes adatai;

   • a közös adatkezelők alkalmaznak-e automatizált döntéshozatalt, valamint annak logikáját, ideértve a profilalkotást is.

   A közös adatkezelők az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett erre irányuló kérésére első alkalommal díjmentesen bocsátják a rendelkezésére, ezt követően adminisztratív költségeken alapuló, ésszerű mértékű díjat számíthatnak fel.

   Az adatbiztonsági követelmények teljesülése és az érintett jogainak védelme érdekében a közös adatkezelők kötelesek meggyőződni az érintett és a hozzáférési jogával élni kívánó személy személyazonosságának egyezéséről, ennek érdekében a tájékoztatás, az adatokba történő betekintés, illetve azokról másolat kiadása is az érintett személyének azonosításához kötött.

  2. 4.2. Helyesbítéshez való jog

   Az érintett a jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül a közös adatkezelők bármelyikétől kérheti, hogy a közös adatkezelők módosítsák valamely személyes adatát. Amennyiben az érintett hitelt érdemlően igazolni tudja a helyesbített adat pontosságát, a közös adatkezelők a kérést legfeljebb egy hónapon belül teljesítik, és erről az általa megadott elérhetőségen értesítik az érintett személyt.

  3. 4.3. A zároláshoz (adatkezelés korlátozásához) való jog

   Az érintett a jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül a közös adatkezelők bármelyikétől kérheti, hogy a személyes adatai kezelését a közös adatkezelők korlátozzák (az adatkezelés korlátozott jellegének egyértelmű jelölésével és az egyéb adatoktól elkülönített kezelés biztosításával). E kérelemnek a közös adatkezelők akkor tesznek eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

   • az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a közös adatkezelők ellenőrizzék a személyes adatok pontosságát,

   • az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

   • a közös adatkezelőknek már nincs szükségük a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.

  4. 4.4. A tiltakozáshoz való jog

   Az érintett a közös adatkezelők jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott bármely elérhetőségein keresztül saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhat a GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pontján alapuló adatkezelés ellen, ha álláspontja szerint a közös adatkezelők a személyes adatát a jelen adatkezelési tájékoztatóban megjelölt céllal összefüggésben nem megfelelően kezelnék. Ebben az esetben a közös adatkezelőknek kell igazolniuk, hogy a személyes adat kezelését olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak

  5. 4.5. A törléshez való jog

   Az érintett a jelen adatkezelési tájékoztató 1. pontjában megadott elérhetőségeken keresztül a közös adatkezelők bármelyikétől kérheti személyes adatai törlését, ami azt jelenti, hogy a közös adatkezelők kötelesek arra, hogy az érintettre vonatkozó adatokat indokolatlan késedelem nélkül töröljék, ha:

   • az érintett visszavonja az adatkezeléshez adott hozzájárulását,

   • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amiért a közös adatkezelők kezelték;

   • a személyes adatokat jogellenes kezelték,

   • a közös adatkezelők számára az adatok törlését előíró jogszabály ilyen kötelezettséget állapít meg, és annak még nem tettek eleget.

  6. 4.5. A törléshez való jog

   Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR vagy az az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy a közös adatkezelők a személyes adatait kezelik, akkor javasoljuk, hogy elsődlegesen közvetlenül a közös adatkezelőket – ennek keretében a közös adatkezelők bármelyikét – keresse meg panaszával. A panasza minden esetben kivizsgálásra kerül.

   Ha a panasza ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogy a közös adatkezelők kezelik az adatait, vagy közvetlenül a hatósághoz szeretne fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.; postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.; E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu).

   Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben szabadon eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (http://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét.

   A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu/ugyfelkapcsolati-portal/birosag-kereso oldalon.