Adatvédelmi tájékoztató az MMA művészeti ösztöndíjpályázatához kapcsolódóan

A Pályázó a Magyar Művészeti Akadémia Titkársága (a továbbiakban: MMAT) megbízásából a Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet (a továbbiakban: MMA MMKI; Adatkezelő), mint lebonyolító által meghirdetett művészeti ösztöndíjpályázatok (a továbbiakban: Pályázat) elnyerése érdekében benyújtott pályázati dokumentáció (amely alatt értendő minden dokumentum – így különösen a személyes adatok –, amely a pályázati kiírásban, mint a Pályázat benyújtásának feltételeként szerepel) tekintetében hozzájárul, hogy azt a www.osztondijprogram.mmki.hu honlapon (a továbbiakban: Honlap) – mint az Online Pályázati Rendszerben –, valamint papíralapon – elsődlegesen – az MMA MMKI, mint lebonyolító a vonatkozó magyar, illetve közösségi jogszabályokban meghatározottak szerint kezelje.

AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az adatkezelés jogalapját egyrészt a jogszabályi felhatalmazások, másrészt pedig az adatok közlésének önkéntessége teremti meg. Az adatkezelés elsődlegesen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Info tv.) 5. § (1) bekezdés a) pontján alapul.

ADATKEZELÉS CÉLJA, TERJEDELME, HELYE

Az Adatkezelő minden pályázó esetében kezeli az alábbi személyes adatokat: név, születési idő és hely, anyja neve, adóazonosító szám, TAJ szám, állandó lakcím, levelezési cím, telefonszám, iskolai végzettség, szakirányú egyetemi diploma témája, a korábban elnyert ösztöndíjak neve, évszáma és időtartama, amennyiben a pályázat benyújtásakor részesül (hazai vagy külföldi) ösztöndíjban, annak megnevezése és a benyújtott szakmai program címe. Az Adatkezelő kezeli továbbá azokat az adatokat is, amelyeket a Pályázó a részére megad. Az adatkezelés célja a pályázati feltételeknek való megfelelés megállapításához, a feltételeknek nem megfelelő pályázatok és pályázók kizárásához, valamint a pályázatok elbírálásához szükséges adatok biztosítása. Az Adatkezelő az ösztöndíjat nyert Pályázók esetében kezeli az alábbi személyes adatokat is: a számfejtéshez, az ösztöndíj kifizetéséhez szükséges személyes adatokat (pl. bankszámlaszám) és mindazon személyes adatokat, amelyeket az ösztöndíjat nyert Pályázó a részére megad.

A Pályázó által szolgáltatott adatok hitelességét az Adatkezelő nem vizsgálja, azokért a Pályázó tartozik felelősséggel.

Az Adatkezelő a Pályázó által szolgáltatott adatokat MMAT részére jogosult továbbítani, aki ezen adatok tekintetében adatkezelőnek minősül, tekintettel arra, hogy a Pályázat bizonyos fázisaiban MMAT jár el, így különösen sikeres pályázat esetén az ösztöndíj folyósítását az MMAT valósítja meg.

Az adatkezelés elektronikusan és papíralapon történik. Az Adatkezelő a Honlap kialakítása során arra törekedett, hogy a Pályázó személyes adatainak kezelése csak a Honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a Pályázó rendelkezésének megfelelően, a Pályázat elbírálásához és utógondozásához szükséges mértékben egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

A Honlapon történő regisztráció önkéntes. A Pályázó a regisztráció elvégzésével, valamint pályázati dokumentációjának feltöltésével az Info tv. 5. § (1) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájárulását adja az adatkezeléshez.

Az MMA MMKI honlapján közzéteszi az ösztöndíjat nyert pályázó nevét és az ösztöndíjprogram címét, emellett nyilvánosságra hozza az ösztöndíjas projekt eredményéről készült fényképfelvételeket is honlapján.

Az adatkezelés a fenti célok esetében is kizárólag a cél megvalósulásához szükséges mértékben azzal a személyes adattal történik, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges és a cél elérésére egyébként alkalmas. Az MMA MMKI az adatokat tartalmazó dokumentumokat, mint maradandó értékű iratokat a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény rendelkezéseinek megfelelően, az ösztöndíjak kifizetéséhez kapcsolódó adatokat a számviteli jogszabályok szerinti ellenőrzési idő végéig kezeli.

Az adatkezelés helye az Adatkezelő székhelye, azaz a 1121 Budapest, Budakeszi út 38. szám alatt található iroda, illetve a továbbított adatok tekintetében az MMAT székhelye.

A fentiek szerinti adatkezelés során keletkező információkat az MMA MMKI a legnagyobb körültekintéssel, és minden törvényes eszközzel megakadályozza, hogy azokhoz illetéktelenek hozzáférjenek.

A tudomására jutott adatokat az MMA MMKI harmadik személy számára – jogszabályban meghatározott eseteken kívül – semmilyen körülmények között nem adja ki. Személyes adatok továbbítására kizárólag a vonatkozó jogszabályok ilyen rendelkezései szerint, vagy az érintett Pályázó hozzájárulása esetén kerülhet sor, az ott meghatározott terjedelemben.

A PÁLYÁZÓK JOGAI

A Pályázó jogosult tájékoztatást kérni a személyére vonatkozó adatkezelésről. Az MMA MMKI a kérelem benyújtásától számított lehető legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban adja meg a Pályázó részére.

A Pályázó bármikor jogosult helytelenül rögzített adatainak helyesbítését kérni.

A Pályázó jogosult kérni a személyére vonatkozó adatok törlését, vagy zárolását kérni a kötelező adatkezelés kivételével.

Az Info tv. 21.§-ában foglaltak alapján a Pályázó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

a) ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;

b) ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint

c) törvényben meghatározott egyéb esetben.

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

A Pályázó jogainak megsértése esetén, az Adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat.

AZ ADATKEZELŐ ELÉRHETŐSÉGEI

Levelezési cím: 1121 Budapest, Budakeszi út 38.

E-mail: osztondij@mma-mmki.hu

Jelen tájékoztatóban nem rögzített kérdéseket az MMA MMKI Adatkezelési Szabályzata, valamint Iratkezelési Szabályzata rögzíti.